En rollspelsförening i Sävar

Om oss

Syfte

Föreningens syfte är att initiera skapande verksamheter och arrangera aktiviteter, som ger mer än bara underhållning och som visar att kulturen även kan användas i undervisande och intresseskapande syfte, såsom:

 • Att arrangera och stödja rollspels-, bordspels- och dataspels- evenemang.
 • Att organisera ungdomar och vuxna, med ett generationsöverskridande perspektiv. oberoende av kön, etnisk och social tillhörighet för arbete med dessa verksamheter.

Styrelse

Ordförande: Simon Lundgren

Sekreterare: Andreas Johansson

Kassör: Jonas Jonsson

Medlemshandläggare: Linus Råde

Stadgar

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SÄVAR 2 000, 160418, version 11.0.

 • § 1 Föreningens namn och säte

Föreningens namn är ”Sävar 2 000”.

Styrelsen har sitt säte i Sävar.

 • § 2 Föreningsform

Föreningen är en ideell kulturell förening.

 • § 3 Syfte

Föreningens syfte är att initiera skapande verksamheter och arrangera aktiviteter, som ger mer än bara underhållning och som visar att kulturen även kan användas i undervisande och intresseskapande syfte, såsom:

 • Att arrangera och stödja rollspels-, bordspels- och dataspels- evenemang.
 • Att organisera ungdomar och vuxna, med ett generationsöverskridande perspektiv. oberoende av kön, etnisk och social tillhörighet för arbete med dessa verksamheter.
 • § 4 Kulturföretagande

Föreningen håller hårt på sin roll som ideell förening därför kan föreningen besluta att den ska bedrivas som ett gemenskapsföretag (Common Bussiness) och föreningen kan därför förlägga verksamhet som betraktas som kommersiell i ett hel- eller delägt aktiebolag.

 • § 5 Oberoende

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

 • § 6 Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

 • § 7 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är ordinarie årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

 • § 8 Medlemskap

Som medlem antas den som…

 • skriftligt ansöker om medlemskap.
 • godkänner dessa stadgar.
 • betalar årlig medlemsavgift till föreningen.

Medlemsavgiftens storlek beslutas på årsmötet och består av två kategorier:

 • Full medlemsavgift, för medlemmar över 21 år
 • Ungdoms- och studentavgift för ungdomar upp till och med 21 år, samt studerande till högst 30 år

Medlems rättigheter och åtaganden

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter.
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i §3 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
 • skall betala medlemsavgift senast dagen innan ordinarie årsmöte.

Medlemskap kan av styrelsen vägras person som anses eller kan misstänkas motverka föreningens intressen och syfte. Vägrat medlemskap ska motiveras skriftligt i ett styrelseprotokoll. Sådan vägran kan överklagas till näst­kommande ordinarie årsmöte.

En medlem som offentligt och aktivt motarbetat föreningens verksamhet eller syfte, eller uppenbarligen skadat föreningen och dess intressen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlems medlem­skap måste diskuteras på nästa ordinarie årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen.

Om tillräckliga skäl för avstängning inte föreligger får styrelsen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om avstängning, uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

 • § 9 Styrelsen och dess verksamhet

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmötet och övrig verksamhet. Styrelsen kan besluta om att ansöka om lån.

Föreningens styrelse består av ordförande, samt minst två och högst åtta ordinarie ledamöter. Ordförande väljs på ett år i taget och ordinarie ledamöter väljs på ett år.

Ordinarie ledamöter, inklusive ordförande, har närvaro-, förslags- och rösträtt.

Styrelsen är beslutsför när mer än halva antalet ordinarie ledamöter, inklusive ordförande, är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid val då lotten avgör.

Styrelsen utser inom sig de funktionärer som kan behövas, samt inom eller utom sig kassör och sekreterare. Är kassör och/eller sekreterare icke ledamot av styrelsen, får vederbörande vid dess samman­träden yttra sig men ej deltaga i beslut.

Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

 • § 10 Projekt

Föreningens styrelse kan utse projektgrupper för att hand ha projekt eller flera projekt, inom ramen för föreningens syfte. Projektgrupperna tillsätts för respektive projekts hela tidsperiod eller så länge som styrelsen anser lämpligt. När någon i en projektgrupp lämnar sitt uppdrag väljer föreningens styrelse en ersättare.

Varje projektgrupp organiserar sina respektive projekt enligt direktiv från styrelsen.

Varje projektgrupp måste för styrelsen redovisa sin verksamhet och ekonomi minst en gång om året. Föreningens kassör hand har ekonomin för respektive projekt.

 • § 11 Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer och en eller två revisorssuppleanter. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

 • §§ 12 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen väljs på årsmöte en till tre valberedare, varav en ordförande. Valbar är medlem i föreningen.

 • § 13 Kallelse

Kallelse till årsmöte och andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom först och främst genom Facebook, e-post och på hemsida. Kallelse till styrelsemöte och andra möten sker först och främst genom Facebook, e-post och telefonkontakt

 • § 14 Förslag till ärenden att behandla på årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får lämna in förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsstämma. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över medlems förslag. Både medlems förslag (motion) och styrelsens förslag (proposition) ska läggas ut på föreningens hemsida senast en vecka innan årsmöte.

 • § 15 Årsmöte

Ordinarie årsmöte sammankallas senast den 31 maj varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att ordinarie årsmötet ska vara behörig måste föreningens medlemmar kallas minst två veckor i förväg. Om årsmötet tvingas hållas efter den 31 maj kan årsmötet ändå enhälligt besluta att årsmötet är behörigt så länge kallelse skett i behörig ordning.

Vid årsmötet har föreningens medlemmar rätten att yttra sig och delta i beslut. Varje medlem äger en röst. Föreningens revisor/er får, även om denne/dessa ej är medlem, närvara vid årsmötet och därvid yttra sig. Revisorn/erna äger dock ej rätten att deltaga i beslut, men har rätt att få till protokollet antecknat mot beslut avvikande mening.

I röstlängd får endast medlemmar som senast dagen före årsmötet betalat medlemsavgiften. Medlem som vill förlänga sitt medlemskap kan med styrelsens godkännande betala sin avgift på årsmötet, innan årsmötets öppnande.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 • Mötets öppnande
 • Justering av röstlängd
 • Val av mötespresidium: mötets ordförande och mötets sekreterare
 • Val av en person att justera protokollet och dessutom räkna röster
 • Fråga om kallelse till årsmöte skett i behörig ordning
 • Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och periodredovisning med balans- och resultatredovisning för den senaste verksamhetsperioden, jämte revisorernas berättelse
 • Fastställande av resultat- och balansräkning för samma period
 • Fråga om disposition av vinst eller förlust enligt balansräkning
 • Beslut ansvarsfrihet för styrelse
 • Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan förkommande verksamhetsperiod
 • Beslut om styrelsens förslag till budget förkommande verksamhetsperiod
 • Beslut om medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsperiod
 • Val av föreningens ordförande för tiden till och med ordinarie årsmöte
 • Val av två till åtta ordinarie styrelseledamöter, valda på ett år
 • Val av revisorer för granskning av förvaltningen under löpande verksamhetsperiod
 • Val av valberedare för kommande verksamhetsår
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande
 • § 16 Extra årsmöte

Om styrelsen, revisorerna eller hälften av föreningens medlemmar kräver detta kallar styrelsen till extra årsmöte. På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

 • § 17 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör. Firman tecknas var för sig.

 • § 18 Rösträtt

Endast fullt betalande, närvarande medlem som betalt medlemsavgift senast dagen före årsmötet äger rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast ordinarie ledamöter, inklusive ordförande, rösträtt.

 • § 19 Röstförfarande

Röstning sker öppet, dock kan val eller annan fråga av större vikt avgöras genom sluten om­röst­ning, om någon med yttranderätt, be­gär detta. Som årsmötets eller styrelsens beslut gäller den mening som erhåller det högsta antalet röster, om inget annat står i stadgarna. Vid lika röstetal av­göres val genom lottning. I andra ärenden gäller i sådant fall den mening som biträdes av mötets ordförande.

 • § 20 Stadgeändring

Dessa stadgar kan ändras på ordinarie eller extra årsmöte med 2/3 av antalet avgivna röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet.

 • § 21 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. Röstfullmakter tillåts inte i föreningen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall istället avgöras i enlighet med vad som anges i §22.

 • § 22 Tvist-Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens/skiljemans kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

 • § 23 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast på ordinarie årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Beslutet måste antagas med två tredjedelar av antalet röster och föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet. I beslut om upplösning ska framgå var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Bli medlem

Som medlem antas den som…

 • skriftligt ansöker om medlemskap.
 • godkänner dessa stadgar.
 • betalar årlig medlemsavgift till föreningen.

Medlemsavgiftens storlek beslutas på årsmötet och består av två kategorier:

 • Full medlemsavgift, för medlemmar över 21 år
 • Ungdoms- och studentavgift för ungdomar upp till och med 21 år, samt studerande till högst 30 år

Medlems rättigheter och åtaganden

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter.
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i §3 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
 • skall betala medlemsavgift senast dagen innan ordinarie årsmöte.

Ungdoms- och Studentavgift

75 kr per år

Medlemskap kan av styrelsen vägras person som anses eller kan misstänkas motverka föreningens intressen och syfte. Vägrat medlemskap ska motiveras skriftligt i ett styrelseprotokoll. Sådan vägran kan överklagas till näst­kommande ordinarie årsmöte.

En medlem som offentligt och aktivt motarbetat föreningens verksamhet eller syfte, eller uppenbarligen skadat föreningen och dess intressen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlems medlem­skap måste diskuteras på nästa ordinarie årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen.

Om tillräckliga skäl för avstängning inte föreligger får styrelsen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om avstängning, uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

HISTORIEN BAKOM Föreningen Sävar 2000

 

Sävar 2000 bildades år 2000 under namnet Aerarium de Res Publica. Det var då en renodlad rollspelsförening med säte i Sävar. Föreningen omvandlades under hösten 2005 och bytte namn till Föreningen Interaktiv Historia i och med förberedelserna inför vårt projekt Sista Slaget – 200 år av fred i Sverige – Slaget vid Säfvar 1809. ”Sista Slaget” kulminerade i augusti 2009 när vårt stora reenactment gick av stapeln. Under 2016 så bröt sig Återskapandesektionen ut ur föreningen och föreningen bytte namn till Sävar 2000.
Föreningen har sedan den bildades årligen arrangerat Sävcon, ett rollspelskonvent för ungdomar i Sävar och Umeå. Detta kommer vi att fortsätta med även i framtiden.
Vi har fortfarande vårt säte i Sävar och från september 2006 så har vi haft ett kansli i Sävar. Kansliet har nu flyttat från Generalsvägen till Forsells väg i Sävar.

 

Kontakta oss

Namn (required)

E-post(required)

Ämne

Meddelande

karta

Forsells väg 14, 918 31 Sävar

Back to Top